Volební program

Všichni dobře víme, že nic není zadarmo. Proto chceme klást větší důraz na to, aby občané byli lépe informováni a mohli se podílet na rozhodování o tom, za jakou cenu se město mění a jaké to má důsledky. Sestavili jsme program, který se snaží dále rozvíjet naše město při zvážení jeho reálných a dlouhodobě udržitelných možností.

Rozvinutí konceptu „otevřené město“

V souladu s názvem našeho občanského sdružení chceme přispět k rozvoji konceptu otevřeného města, tj. města, které otevřeně komunikuje se svými občany.

Chceme důsledně uplatňovat nejen literu, ale i ducha Zákona o svobodném přístupu k informacím tak, aby občan, který se obrátí na město, dostal plnohodnotnou informaci. K otevřené komunikaci lze dnes využít také internet a zapojit se do rychle se rozvíjejících se projektů komunikace s občany pomocí elektronických médií. Tyto projekty, které jsou podporovány dotacemi z EU, přenáší všechny záležitosti samosprávy na internet tak, aby mohly být občany aktuálně sledovány a komentovány.

Internet tak může sehrát významnou roli např. ve výběrových řízeních, při tvorbě přehledného územního plánu, v přehledu o průběžném plnění městského rozpočtu či zveřejňování důvodových zpráv (např. bytové komise při přidělování obecních bytů). Chceme také zastupitelstvu předložit návrh, aby byl na internetu zveřejňován záznam z jeho jednání. Pokusíme se zapojit občany do rozhodování např. formou elektronického referenda. Ve veřejných zakázkách se hospodaří s veřejnými prostředky, a proto není důvod považovat jakékoli informace ohledně ceny, termínu plnění apod. za důvěrné. Jsme v souladu se závěry Platformy pro výběrová řízení přesvědčeni, že nejsilnějším nástrojem pro efektivní hospodaření s veřejnými prostředky je maximální otevření výběrových řízení veřejné kontrole.

Vytvoření „dobřanské“ strategie udržitelného rozvoje

Současné příjmy do městského rozpočtu jsou příliš závislé na výnosech z provozu skládky Vysoká, která má omezenou životnost a jednoho dne skončí. Chceme proto rozpočet města postupně připravit na situaci, kdy poplatky ze skládky začnou prudce klesat. Uvažujeme například o větší podpoře místním podnikatelům a pobídkách dalším investorům. Také chceme využit Operačního programu Životního prostředí EU ke zkvalitnění nakládání s odpady a jejich mechanické a biologické úpravě. S omezením „skládkových výdělků“ souvisí také náš požadavek na zapojení města Dobřany do programu Místní Agendy 21, který napomáhá obcím vytvářet trvale udržitelný rozvoj, tedy rozvoj ohleduplný ke svému okolí a k budoucím generacím.

Řešení konkrétních problémů

Předkládáme i návrhy řešení konkrétních problémů, které dlouhodobě trápí občany v různých částech města jako například:

 • Rekonstrukce obslužných komunikací garáží v Plzeňské ulici.
 • Dobudování chodníků a úprava zeleně tam, kde je to skutečně potřeba, například před “okresákem”, okolo budovy II. stupně ZŠ (ul. Palackého, Sokolovská, Tylova), podél silnice č. 180 k rodinným domům směrem na Chotěšov, dále v ulici Hornické a Stromořadí.
 • Kultivace prostoru bývalých kasáren – odstranění starých nebezpečných hradeb, úprava povrchů, potření „kasárenského ducha“.
 • Dojednat prodloužení MHD Plzeň do Šlovic.
 • Zprůchodnit chodník na Hvízdalku před vstupem do Psychiatrické léčebny, který je využíván jako parkoviště.

Ochrana životního prostředí

Předkládáme návrhy investic do zkvalitnění životního prostředí v Dobřanech:

 • S využitím dotačních programů chceme zavést podporu domácnostem při výměně starých kotlů. Tím by se výrazně zvýšila kvalita ovzduší během topné sezóny.
 • Chceme zvýšit množství zeleně ve městě, a také zkvalitnit její údržbu. Revitalizace dřevin by měla probíhat postupně a uváženě, ne spontánně a nárazově. Dětská hřiště osázet stromy, Na Dobytčím plácku a na staré Pančavě vytvořit park s dětským hřištěm a dalšími rekreačně sportovními aktivitami.
 • Postupně dokončit kanalizace v obcích Šlovice a Vodní Újezd.
 • Je třeba revidovat protizáplavovou strategii, více dbát na obnovení přírodního charakteru krajiny. Potenciální nebezpečí se ukrývá v potoce, který je sveden pod třídu 1. máje.
 • Je nutné zvýšit ochranu přírody v biologicky hodnotných územích pod Šlovickým vrchem.
 • Na Šlovickém vrchu podpoříme vybudování naučné stezky a částečně vymezíme prostor pro motoristické sporty.

Bezpečnost a čistota města

Chceme zmapovat drogovou scénu ve městě a přijmout účinná opatření v otázce problematiky dětí a mládeže ohrožených sociálně patologickými jevy. Podpoříme projekty zaměřené na využití volného času pro prevenci kriminality jako například zřízení nízkoprahového klubu pro děti a mládež, který by měl zajišťovat aktivní využití volného času a poskytovat bezpečný prostor pro seberealizaci.

Budeme usilovat o omezení provozu výherních automatů. Z dalších projektů podpoříme zřízení městské policie s využitím zkušeností jiných měst. Současné využívání služeb městské policie z Plzně považujeme za neefektivní, zvláště v nočních hodinách. Důležitá je také kontrola dodržování městských vyhlášek.

Školství, kultura, sport a volný čas

Chceme zajistit materiální zabezpečení školy v návaznosti na dokončené přístavby obou budov, věnovat pozornost vybavení učeben a kabinetů.

Budeme spolupracovat a vytvářet vhodné podmínky všem kulturním, sportovním a zájmovým organizacím, které ve městě provozují svoji činnost. Za prioritu považujeme podporu organizací, které pracují s dětmi, mládeží a seniory.

V souvislosti s aktivním využitím volného času mládeže i v souladu s potřebami školy je nutné zajistit rekonstrukci stadiónu u nádraží a odpovídající technickou vybavenost sportovní haly. Plánujeme koncepční podporu fotbalu jako nejdostupnějšího sportu pro mládež. Podporujeme také další sportovní aktivity jako například hokejbal, postavení four-crossové dráhy na Šlovickém vrchu a úpravu skate parku.

Postavení nového luxusního kina Káčko v bývalých kasárnách nepovažujeme – především z ekonomického hlediska – za vhodné. Přesto podpoříme aktivity, které povedou k jeho lepšímu využití, například pro besedy, přednášky, kurzy, divadlo, koncerty, filmový klub i navázání spolupráce s velkými kulturními akcemi, jako jsou divadelní a filmové festivaly (Finále Plzeň či festival pro děti a mládež Juniorfest).

Závěrem

Volební program jsme vypracovali tak, aby obsahoval návrhy na řešení Vašich problémů a námětů a aby po jeho případné realizaci bylo naše město příjemným místem k životu pro všechny jeho obyvatele a přívětivým hostitelem pro jeho návštěvníky.