Volební program 2014

Vážení spoluobčané, v uplynulém volebním období jste se s našimi názory mohli setkávat na stránkách Dobřanských listů. Snažili jsme se, aby vedle všeho dobrého, co se ve městě podařilo, zazněly i kritické hlasy. Upozorňovali jsme na problémová či chybná rozhodnutí v minulosti ve snaze, aby se již neopakovala. Upozornili jsme například na sporné prodeje pozemků a chybné vícepráce při výstavbě Káčka. Vedení města tyto naše podněty většinou odmítlo či znevažovalo. Zkušenosti, které jsme získali v komisích, výborech a zastupitelstvu města chceme uplatnit i v nadcházejícím volebním období. Naše občanské sdružení – spolek „Otevřené město Dobřany“ se opět uchází o Vaše hlasy v komunálních volbách 2014.

Otevřený přístup k informacím, rozvíjení vztahu mezi městem a občany

Vedení města musí více informovat o svých záměrech. Nedostatečnou komunikaci mezi radnicí a občany potvrdil i názorový průzkum, který byl zpracován při přípravě Programu rozvoje města.

 • Změníme jednací řád zastupitelstva tak, aby před každým hlasováním mohli promluvit i přítomní občané.
 • Zveřejníme všechny důležité dokumenty z jednání zastupitelstva na webu města.
 • Zajistíme včasné projednání závažných rozhodnutí.

Investice a koncepční rozvoj města

V následujícím období lze očekávat změny v legislativě nakládání s odpady. Tyto změny mohou výrazně omezit příjmy z poplatků za uložení odpadu, jež tvoří podstatnou část rozpočtu města (přes 20 %). Budeme proto navrhovat investice, které do budoucna posílí především infrastrukturu Dobřan, Šlovic i Vodního Újezdu a nezatíží přitom obecní kasu dalšími provozními výdaji.

 • Zmapujeme problémové lokality ve městě (např. prostor bývalých kasáren, chátrající objekt Integry na sídlišti, nevhodný povrch mezi garážemi v Plzeňské ulici apod.) a navrhneme jejich postupnou revitalizaci.
 • Budeme pokračovat v rekonstrukci nevyhovujících místních komunikací, vytváření bezpečných přechodů, chodníků a cyklotras ve městě i okolí (posoudíme možnost bezpečného průchodu do průmyslové zóny nad nádražím).
 • Neopomeneme investice do protipovodňových opatření, budeme podporovat rozvoj spádových obcí, např. odkanalizování Šlovic.
 • Zmapujeme lokality pro malé a střední podnikání.
 • K financování dlouhodobých investic vyžijeme evropské dotace pro období 2014 až 2020.

Životní prostředí

Ve městě jsou dlouhodobě překračovány limity rakovinotvorných zplodin v ovzduší (benzo(a)pyren). Příčinou je spalování nekvalitního paliva v místních topeništích, v menší míře i rostoucí automobilová doprava.

 • S využitím dotačních programů budeme podporovat domácnosti při výměně starých kotlů. Zlepšíme tím kvalitu ovzduší během topné sezóny.
 • Zvýšíme množství zeleně ve městě a zlepšíme péči o ni.
 • Na přírodně významném území Šlovický vrch vybudujeme atraktivní naučnou stezku.
 • Vytvoříme motivační program na podporu třídění odpadu včetně bioodpadu.

Školství, kultura, sport a volný čas

Budeme vytvářet podmínky pro kulturní, sportovní a zájmové organizace ve městě, které pracují s dětmi a mládeží. Pohyb, tvořivost a bezpečný prostor pro seberealizaci jsou prevencí před vandalismem a drogami.

 • Podpoříme rekonstrukci stadionu a sportovní haly u nádraží.
 • Zajistíme materiální zabezpečení škol a dovybavení učeben.
 • Zvýšíme bezpečnost dětí před školními budovami vhodnými dopravními opatřeními.

Město jako klidné a kvalitní bydlení

 • Budeme dbát o čistotu veřejných prostranství, zlepšíme vybavení Technických služeb.
 • Zvýšíme bezpečnost a pořádek ve městě a zvážíme zřízení vlastní městské policie.
 • Budeme lobovat za omezení intenzity a větší bezpečnost automobilové dopravy přes město (budování okružních křižovatek a vjezdových ostrůvky i ve Vodním Újezdu).
 • Budeme podporovat pestrou nabídku služeb a další rozvoj kvalitního bydlení (např. na Malé Straně) pro mladé a seniory.
 • Konečně opravíme a zateplíme domov s pečovatelskou službou v ulici Loudů na Pančavě.
 • Obnovíme bytovou komisi.
 • Zajistíme regulaci stávajícího množství heren v centru města.
 • Z náměstí vytvoříme kulturně-odpočinkové místo s dostatkem zeleně.